Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden voor gebruik Partyplan.nl

Lees onze algemene voorwaarden goed door voordat je onze website gebruikt en goederen en/of diensten van een derde partij gaat afnemen. Als je gebruik maakt van onze website, bevestig je daarmee acceptatie van onze algemene voorwaarden en kom je overeen dat jij hieraan voldoet, waarbij het niet uitmaakt of je ervoor kiest om je al dan niet te registreren bij ons. Als je niet akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, kun je onze website helaas niet gebruiken.

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. “Boeking”: een boeking via de Website waarbij de Klant een datum en tijdstip kiest om diensten en/of goederen van Partners te ontvangen;
2. “Aanbetaling“: het bedrag incl. 21% BTW die Partyplan bij Klanten int als aanbetaling van de Boeking en die gelijk is aan 10% van de totale waarde van de Boeking (incl. BTW);
3. “Klant“: een persoon die de diensten en/of goederen van Partners afneemt via de Website;
4. “Partner(s)”: onze externe verleners van diensten en leveranciers van goederen die deze te koop aanbieden via onze Website;
5. “Partyplan”: PlanParty B.V. (h.o.d.n. Partyplan) (KvK nr.: 74550888) (“Partyplan”, in het kort “ons”, “wij” of “onze”);
6. “Samenwerkingsovereenkomst“: de overeenkomst tussen Partyplan en de Partner met betrekking tot het gebruik van de Website als boekingsplatform;
7. “Website”: www.partyplan.nl
8. “Jij“, “je” en “jouw“: de gebruiker van onze Website.

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn:

● wel van toepassing op de relatie tussen de gebruiker van de Website en Partyplan, eventuele aanvullende of vervolgopdrachten en toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt van de hand gewezen.
● niet van toepassing op de relatie tussen Partyplan en onze Partners, voor hen gelden Algemene Voorwaarden voor Partyplan-partners. Je kunt partner worden via www.partyplan.nl door een aanvraag in te dienen.

2. Hoe onze Website werkt

2.1 Op partyplan.nl kun je eenvoudig jouw party plannen en boeken bij Partyplan-partners. Via onze Website zoek je op categorie feest, kies je de locatie, het arrangement, vult het aantal personen in, en kiest een dag en een tijdstip. Je ziet direct hoeveel de party zal kosten. Vervolgens kun je een boekingsverzoek naar de locatie van onze Partyplan-partners versturen. Belangrijk om te weten is dat de boekingen altijd nog bevestigd dienen te worden door de locaties zelf.

2.2 Gebruikers zijn verplicht enkel juiste gegevens aan Partyplan.nl door te geven. Nadat de Partner de boeking per e-mail heeft bevestigd, zal Partyplan de boeker een e-mail sturen met een betalingsverzoek voor de aanbetaling. Deze bedraagt 10% van de totale waarde van de boeking. Na het ontvangen van deze aanbetaling is de boeking definitief. De ontvangst van de betaling en de definitieve boeking worden zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigd. De restant van het totaalbedrag dient op locatie van de Partner te worden voldaan.

2.3 Annuleren is kosteloos tot uiterlijk 14 dagen voor de geboekte datum.

2.4 Wordt een boeking korter dan 14 dagen voor de geboekte datum door een Gebruiker geannuleerd, dan vervalt het recht van de Klant op vergoeding van de aanbetaling.

2.5 Wordt een Boeking korter dan 14 dagen voor de geboekte datum door een Partner geannuleerd, dan heeft de Gebruiker recht op volledige vergoeding van de aanbetaling.

2.6 Wij behouden ons het recht voor om het eerder overeengekomen tarief (tussentijds) aan te passen bij wijziging van tariefbepalende factoren, zoals lonen en/of prijzen. Alle (buiten)gerechtelijke (incasso-)kosten, die wij maken in verband met de niet-nakoming van jouw (betalings)verplichtingen zijn voor jouw rekening. Deze kosten bedragen minstens 15% over het verschuldigde bedrag. Wij behouden ons het recht voor om de werkelijk gemaakte kosten te vorderen. Als jouw betalingsgedrag daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de dienst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen jij aan ons verschuldigd bent, direct opeisbaar.

2.7 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na het ontstaan van de klacht aan ons kenbaar te worden gemaakt. Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten jouw betalingsverplichting niet op.

2.8 De goederen en diensten die je kunt kopen of boeken via onze Website worden verkocht door onze Partners en niet door ons. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het regelen en afsluiten van jouw boeking en wij zijn door onze Partners aangesteld om als online doorgeefluik op te treden om dit te doen.

2.9 Partyplan is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.

2.10 De overeenkomst voor de goederen en/of diensten is rechtstreeks tussen jou en de betreffende Partner. Wij zijn niet aansprakelijk voor de goederen en diensten die je ontvangt van onze Partners. Laat het ons alsjeblieft weten als je op een probleem stuit of als de goederen en/of diensten die je op een locatie ontvangt niet voldoen aan je verwachtingen. We zullen dan ons best doen om te helpen.

2.11 Partyplan behoudt zich het recht voor om een Partyplan-account te deactiveren in het geval van een overtreding van deze boekingsvoorwaarden en/of wanneer de klant zich gedraagt op een manier die niet gepast is, gewelddadig of anderszins onacceptabel, hetzij in communicatie via telefoon of e-mail, of in persoon op locatie bij de Partner.

3 Gebruikers Website

3.1 Als je 18 jaar of ouder bent, kun je je registreren door een account aan te maken en daarmee wordt je een geregistreerde gebruiker van de Website (“Gebruiker”).
3.2 Indien je een Gebruiker bent, krijg je tot producten of diensten en/of functionaliteit. Zo krijg je de mogelijkheid om informatie over locaties en arrangementen op te slaan en kun je comments posten op de Website.
3.3 We verzamelen jouw persoonsgegevens conform ons privacybeleid en toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

4 Wachtwoord en Account Website Beveiligen

Je bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van jouw account gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Bewaar deze gegevens zorgvuldig en meld je af aan het einde van elke sessie.

5 Aansprakelijkheid Partyplan

5.1 Wij sluiten – indien en voor zover en toegestaan op grond van de wet – alle garanties, voorwaarden en verklaringen die stilzwijgend uit de wet volgen ten aanzien van deze Website. In het bijzonder staan wij in geen enkel geval niet garant voor:

– een Website vrij van fouten, virussen of overige schade en kunnen we ook niet garanderen dat defecten onmiddellijk worden aangepast. De Gebruiker moet zelf voorzorgsmaatregelen nemen;
– volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, services of afbeeldingen op www.partyplan.nl;
– andere websites waarnaar wij verwijzen, wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites en verwijzing houdt ook geen goedkeuring of aanbeveling van de inhoud van deze websites.

5.2 Als Gebruiker maak je enkel en alleen particulier en privé gebruik van onze Website. Je bent – behoudens goedkeuring vooraf – geen Partner die deze Website mag gebruiken voor commerciële en zakelijke doelen.

5.3 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan één (1) maal het honorarium dat jij hebt betaald voor de onder de opdracht verrichtte specifieke werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 4.000,00.

5.4 Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor:

– enige directe of indirecte, incidentele, speciale en gevolgschade of welke schade dan ook, die voortvloeit uit of dat in verband staat, met – in welke vorm dan ook – informatie, producten, services of de inhoud van www.partyplan.nl;
– schade als gevolg van fouten doordat jij aan ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt;
– schade als gevolg van fouten en/of tekortkomingen van de derden;
– schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (waaronder niet aflevering of vertraging).

5.5 Jij kunt eventuele vorderingsrechten uitsluitend uitoefenen tegen ons en niet tegen onze (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers.
5.6 Jouw vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens ons vervallen na één jaar nadat de schade zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

6 Forum- en rechtskeuze

De rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Partyplan is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.

7 Vragen?

Mocht je vragen hebben over onze Algemene Voorwaarden of onze Website, dan kun je altijd mailen naar info@partyplan.nl of een brief sturen naar het volgende adres: Willem Ruyslaan 223, 3063 ER Rotterdam.

8 Wijzigingen

Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast door Partyplan. Vanaf publicatie op onze website van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn deze van toepassing op alle lopende en toekomstige opdrachten aan Partyplan.

× Hulp nodig?